Zgodnie z zapisem punktu 8 Rozdziału XIII Ogłoszenia o Przetargu, przetarg został unieważniony przez Zamawiającego.

 

Ze względu na pojawiające się pytania, termin składania ofert został przedłużony do dnia 1 marca 2023 do godz. 14:00.

Dodatkowe pytania dotyczące przetargu można składać do 17.02.2023, do godziny 10:00. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane 17.02.2023.

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu wskazanym do składania ofert, godzinę po terminie wyznaczonym na ich złożenie. 

 

EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH (adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8W, 0048 664 114 578) zaprasza do pisemnego przetargu ofert na wybór Wykonawcy zadania pn. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wielobranżowej Koncepcji projektowej przyszłej inwestycji związanej z budową Parku Przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 022405_5.0001.354/25, obręb Bobolice, w Ząbkowicach Śląskich, o powierzchni 123,5374m²”, dla Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o.  

Szczegółowe informacje, co do składanych ofert, przedstawione są w Ogłoszeniu o przetargu, które dostępne są na stronie internetowej Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o pod adresem: www.epzabkowice.pl w zakładce Przetargi oraz udostępniane bezpłatnie w siedzibie Spółki w dniu 3.02.2023 w godz. 10.00 – 12.00.  

 Sposób składania ofert:  

Oferty w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach, z napisem „Oferta na wybór Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wielobranżowej koncepcji projektowej inwestycji związanej z budową Parku Przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 022405_5.0001.354/25, obręb Bobolice, w Ząbkowicach Śląskich, o powierzchni 123,5374m²” należy dostarczyć osobiści lub przesłać na adres Spółki ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice Śl., w terminie do 10.02.2023 r., do godz. 14.00. (decyduje data wpływu oferty, nie data wysłania). 

 

Pytania dotyczące przetargu można składać do dnia 6 lutego 2023 r. do godziny 12:00, mailowo, na adres: sekretariat@epzabkowice.pl. 

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu wskazanym do składania ofert, godzinę po terminie wyznaczonym na ich złożenie. 

Informacja o dokonanym wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie www.epzabkowice.pl.