• Pobierz prezentację
 • Kontakt

Aktualności

2024-02-06

Podpisano umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych

1 lutego w Urzędzie Miasta w Ząbkowicach Śląskich, podpisane zostały umowy z Wykonawcami zadań inwestycyjnych mających na celu uzbrojenie terenu EURO_PARK w sieć drogową, wodociągową i kanalizacyjną.

Kontrakt na budowę dróg zakłada budowę ronda na drodze krajowej nr 8 oraz drodze powiatowej nr 3070D. Natomiast część wodociągowo-kanalizacyjna związana jest z przyłączeniem strefy do oczyszczalni ścieków oraz doprowadzeniem wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Olbrachcicach Wielkich.

Czytaj więcej
2023-12-20

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt i wielu sukcesów w Nowym Roku!!!

Czytaj więcej
2023-11-06

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024

Rada Nadzorcza Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie, KRS: 0000962591, NIP: 8871822548 (dalej jako: „Spółka”) za lata 2023 i 2024.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
  a) Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. oraz za rok obrotowy 2024 tj. za okres od 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.
  b) Sporządzenie i przekazanie pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych wskazanych w pkt 1 a.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie spółki Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy nr 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie, w godzinach od 10.00 – 14.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty czy kuriera (decyduje data wpływu do siedziby spółki Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o.) z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o. za lata 2023 i 2024” w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 14:00. Oferty można również wysłać pocztą e-mail na adres sekretariat@epzabkowice.pl w zaszyfrowanym folderze, do którego hasło należy przesłać na wezwanie.
 3. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

  a) Przedstawiciel firmy audytorskiej, przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych Spółki powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz jeżeli będzie to konieczne na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia wyjaśnień i informacji;

  b) Rada Nadzorcza oczekuje przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki oraz problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdania finansowego.

  c) Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:
 • Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym), o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie całego zespołu audytowego, aktualny odpis z rejestru firm audytorskich, do którego wpisany jest Oferent lub udokumentowanie wpisu Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania;
 • Oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • Oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania, w rozbiciu na cenę za badanie i pisemne sprawozdanie za rok obrotowy 2023 oraz cenę łączną netto i brutto;
 • Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania, w rozbiciu na cenę za badanie i pisemne sprawozdanie za rok obrotowy 2024 oraz cenę łączną netto i brutto;
 • Ceny wskazane w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa;
 • Wskazanie metod (w tym informację, czy badanie będzie przeprowadzane w siedzibie Spółki czy w formule online) i terminów badania sprawozdań finansowych;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 • Informacje dotyczące: pozycji na rynku, doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w okresie pięciu ostatnich lat wraz z podaniem nazwy badanych podmiotów oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań firm z branży, w której działa Spółka.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się po upływie terminu składania ofert podanej w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia.

5. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Wymagany termin realizacji badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem sprawozdania z badania:

a) za rok obrotowy 2023 to dzień 31 marca 2024 r.;

b) za rok obrotowy 2024 to dzień 31 marca 2025 r.

7. Zapłata ceny za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań za lata 2023 i 2024 nastąpi w częściach wskazanych w ofercie, właściwych dla danego badanego okresu, po sporządzeniu i przekazaniu poszczególnych pisemnych sprawozdań z badań.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przekazane oferty i załączniki do nich nie będą zwracane oferentom.

Czytaj więcej
2023-08-14

Koncepcja wielobranżowa EURO-PARK Ząbkowice

Miło nam poinformować, że zakończone zostało zadanie dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz szczegółowej wielobranżowej koncepcji projektowej budowy parku przemysłowego i hali produkcyjno-magazynowej w Ząbkowicach Śląskich.

Autorem dokumentacji projektowej jest biuro projektowe Grupa RB.

Powstanie dokumentacji to ważny kamień milowy w działaniach EURO-PARK Ząbkowice, mających na celu:

✔stworzenie atrakcyjnego funkcjonalnie i wizualnie parku przemysłowego, konkurencyjnego w zakresie możliwości zagospodarowania, nowoczesnej infrastruktury, z dostępem do wszystkich niezbędnych mediów – w tym OZE – zgodnie z oczekiwaniami inwestorów;

✔ zbudowanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez utworzenie wielu miejsc pracy z nowoczesnym zapleczem dla pracowników;

✔ stworzenie miejsca przyjaznego inwestorom i pracownikom.

Poniżej pierwsze wizualizacje naszego terenu i hali produkcyjno-usługowej.

Czytaj więcej
2023-06-14

Kolejny ważny krok dla EURO-PARK Ząbkowice

Na początku czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy dla zadania „Strefa inwestycyjna Euro-Park Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw”.

Zadanie to obejmuje opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dokumentacji technicznej, a na jej podstawie wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację oczyszczalni ścieków przy ul Rzecznej, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację ujęć wody w Olbrachcicach Wielkich, budowę sieci wodociągowej przesyłowej od ujęć w Olbrachcicach Wielkich do strefy, budowę infrastruktury drogowej w obszarze Euro-Parku.

Zapraszamy do udziału!

✅Termin składania ofert: 11.07.2023

✅Szczegóły w linku:

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetarg/7750/zp-271-8-2023
Czytaj więcej
2023-06-05

Pierwsze Śniadanie Biznesowe za nami

Podczas śniadania biznesowego organizowanego w maju gościliśmy w siedzibie Euro-Park Ząbkowice znakomite grono przedstawicieli biznesu z Kotliny Kłodzkiej. Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczycił także poseł Marcin Gwóźdź, który niezmiennie wspiera projekt naszego euro-parku.

Tematyka spotkania dotyczyła rozwoju euro-parku oraz atrakcyjnych form wsparcia inwestorów. Prezes Euro-Park Ząbkowice Sławomir Jonko przedstawił plany rozwoju naszych terenów inwestycyjnych, dyrektor wrocławskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Monika Konofał mówiła o możliwościach finansowania działalności gospodarczej, a przedstawiciel Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Michał Kozioł opowiedział o działaniach WSSE i Polskiej Strefie Inwestycji.

Nasze pierwsze śniadanie biznesowe przebiegło w miłej atmosferze, sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Zamierzamy kontynuować organizację takich spotkań – wkrótce będziemy informować o naszych kolejnych działaniach.

#śniadaniebiznesowe #arp #wsse

Czytaj więcej
2023-04-28

Śniadanie Biznesowe 16 maja 2023

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z Kotliny Kłodzkiej na Śniadanie Biznesowe organizowane przez EURO-PARK Ząbkowice.

W spotkaniu weźmie udział Monika Konofał z Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP s.a. oraz Michał Kozioł z WSSE Invest-Park, który przedstawią zalety inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czytaj więcej
2022-12-23

Otwarcie Biura Euro-Park Ząbkowice

Dn. 7 grudnia 2022 dokonaliśmy uroczystego otwarcia biura Euro-Parku Ząbkowice. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prezes Euro-Parku Sławomir Jonko, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz, minister Michał Dworczyk, poseł na Sejm Marcin Gwóźdź oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele lokalnych władz, biznesu, dostawców mediów i inne osoby, które szczególnie przyczyniły się do pomysłu utworzenia kolejnych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Otwarcie biura to kolejny ważny krok w rozwoju Euro-Parku.

Czytaj więcej