• Pobierz prezentację
  • Kontakt

WSPARCIE INWESTORA

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, dzięki któremu można uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niej skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. 

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od: 

– kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub 

– 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski można odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów. 

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Więcej Informacji

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

O wydanie decyzji o wsparciu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski. Wielkość takiego przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, może to być zarówno mikrofirma, jak i globalny koncern. Przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji, która wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy skierowany do WSSE.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres:

Decyzja o wsparciu zawiera warunki dotyczące:

Więcej Informacji

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją  Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Więcej Informacji

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. jest spółką należącą do Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu władz województwa. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości, pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG wspiera w aktywizacji na rynku pracy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, oferuje pożyczki rozwojowe i płynnościowe na cele inwestycyjne, realizuje projekty związane z internacjonalizacją dolnośląskich MMŚP oraz wdraża standardy obsługi inwestora i eksportera w jednostkach samorządu terytorialnego.

Więcej Informacji

Gmina Ząbkowice Śląskie

Ulgi podatkowe:

WARUNKI:

Uchwała Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie pobierz