EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH (adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8W, 0048 664 114 578)

informuje o naborze ofert na powtórny wybór Wykonawcy zadania pn. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wielobranżowej Koncepcji projektowej przyszłej inwestycji związanej z budową Parku Przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 022405_5.0001.354/25, obręb Bobolice, w Ząbkowicach Śląskich, o powierzchni 123,5374m²”, dla Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o.

Zmienione parametry przetargowe zostały zawarte w Ogłoszeniu o przetargu, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Zał. Nr 1 do Ogłoszenia) oraz odpowiedziach na pytania zadane do pierwszego przetargu, które dostępne są na stronie internetowej Euro-Park Ząbkowice Sp. z o.o pod adresem: www.epzabkowice.pl w zakładce Przetargi.

Sposób składania ofert:

Oferty w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach, z napisem „Oferta na wybór Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wielobranżowej koncepcji projektowej inwestycji związanej z budową Parku Przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 022405_5.0001.354/25, obręb Bobolice, w Ząbkowicach Śląskich, o powierzchni 123,5374m²” należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Spółki: ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice Śl. w terminie do 24.03.2023 r., do godz. 14.00. (decyduje data wpływu oferty, nie data wysłania). Oferty można również wysłać pocztą e-mail na adres sekretariat@epzabkowice.pl (do 24.03.2023, godz. 14:00), w zaszyfrowanym folderze, do którego hasło należy przesłać w dniu otwarcia ofert (27.03.2023) w wiadomości sms na nr +48 512 040 676.

Otwarcie ofert nastąpi w kolejnym dniu roboczym, po terminie składania ofert.

Informacja o dokonanym wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie www.epzabkowice.pl.