EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
(adres: ul.57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8W, 0048 664 114 578)

zaprasza do pisemnego przetargu ofert na wybór dzierżawcy nieruchomości na cele rolne o łącznej powierzchni 123,5374 ha (identyfikator działki: 022405_5.0001.354/25), położonej w województwie dolnośląskim, powiecie Ząbkowickim, gmina  Ząbkowice Śląskie, w miejscowości Bobolice, jednostka ewidencyjna 022405_5, Ząbkowice Śląskie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0001 Bobolice, o sposobie korzystania : RII – grunty orne (działka ewidencyjna oznaczona nr 354/25) na okres  do 31.12.2023r.

 

Przedmiot Przetargu

Dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze będącej własnością EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, w skład której wchodzi działka ewidencyjna o nr 354/25.

Zwycięzcą przetargu zostanie Oferent, który zaproponuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny na okres do końca 2023 r.

Szczegółowe informacje, co do składanych ofert, przedstawione są w wymogach przetargu, które dostępne są na stronie internetowej Euro-Park Ząbkowice sp. Z o.o pod adresem: www.epzabkowice.pl w zakładce Przetargi, na stronie http://zabkowice.express-miejski.pl/ w zakładce PRZETARGI/ZAMÓWIENIA oraz udostępniane bezpłatnie w siedzibie Spółki w dniu 9.12.2023 w godz. 10.00 – 12.00. Ogłoszenie o przetargu ukazuje się również w wydaniu gazety Głos Regionu z dnia 6.12.2022 r, dystrybuowanej w powiecie ząbkowickim.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości (na okres wskazany w ogłoszeniu) wynosi 150 000 zł + VAT.

 

Sposób składania ofert:

Oferty w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 354/25 w miejscowości Bobolice” należy składać pod wyżej wskazanym adresem Spółki ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice Śl., w terminie do 16.12.2022 r., do godz. 12.00.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu wskazanym do składania ofert, 1 godzinę po terminie wyznaczonym na ich złożenie.