EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH (adres: ul.57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja nr 7, tel. 501 086 027)

zaprasza do przetargu na wybór dzierżawcy nieruchomości na cele rolne o łącznej powierzchni 123,5374 ha (identyfikator działki: 022405_5.0001.354/25), położonej w województwie dolnośląskim, powiecie Ząbkowickim, gmina Ząbkowice Śląskie, w miejscowości Bobolice, jednostka ewidencyjna 022405_5, Ząbkowice Śląskie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0001 Bobolice, o sposobie korzystania : RII -grunty orna (działka ewidencyjna oznaczona nr 354/25) na okres do 31.12.2022r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze będącej własnością EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH w skład której wchodzi działka ewidencyjne o nr 354/25.

Zwycięzcą przetargu zostanie Oferent, który zaproponuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny na okres do końca 2022 r.
Szczegółowe informacje, co do składanych ofert, przedstawione są w wymogach przetargu, które dostępne są na stronie internetowej Expressu Miejskiego w Ząbkowicach na stronach zabkowice.express-miejski.pl, express-miejski.pl lub em24.pl w zakładce PRZETARGI/ZAMÓWIENIA pod adresem linku: www.express- miejski.pl/zamowienia_publiczne oraz udostępniane bezpłatnie w siedzibie Spółki w dniu 14 marca 2022 w godz. 10.00 – 12.00. Ogłoszenie o przetargu ukazuje się również w wydaniu gazety Express Miejski dystrybuowanej w powiecie Ząbkowickim, wydanie z dnia 18.03.2022 r.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości (na okres wskazany w ogłoszeniu) wynosi 75.000 zł + VAT.

Składanie ofert

Oferty w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomościoznaczonej jako działka nr 354/25 w miejscowości Bobolice” należy składać pod wyżej wskazanym
adresem Spółki ul 1 maja 7, 57-200 Ząbkowice Śl., w terminie 25.03.2022 r., do godz 12.00. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu wskazanym do składania ofert, 15 minut po terminie wyznaczonym na ich złożenie.