EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH (adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8W, tel. +48 664 114 578)

zaprasza do przetargu ofert pisemnych na wybór dzierżawcy nieruchomości na cele rolnicze o łącznej powierzchni 123,5374 ha (identyfikator działki: 022405_5.0001.354/25), położonej w województwie dolnośląskim, powiecie Ząbkowickim, gmina  Ząbkowice Śląskie, w miejscowości Bobolice, jednostka ewidencyjna 022405_5, Ząbkowice Śląskie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0001 Bobolice, o sposobie korzystania: RII – grunty orne (działka ewidencyjna oznaczona nr 354/25), dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00073269/6

 na okres do 31.12.2024 r.

Przedmiot Przetargu

Dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze, będącej własnością EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH (dalej również jako „Spółka”), w skład której wchodzi działka ewidencyjna o nr 354/25.

Zwycięzcą przetargu zostanie Oferent, który zaproponuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny na okres do 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje co do składanych ofert, przedstawione są w wymogach przetargu, które dostępne są na stronie internetowej Euro-Park Ząbkowice Sp. z o. o. pod adresem: www.epzabkowice.pl w zakładce Przetargi, na stronie http://zabkowice.express-miejski.pl/ w zakładce PRZETARGI/ZAMÓWIENIA oraz udostępniane bezpłatnie w siedzibie Spółki w dniu 22.11.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości (na okres wskazany w ogłoszeniu) wynosi 150 000 zł + VAT.

Sposób składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 354/25 w miejscowości Bobolice”  osobiście, pocztą lub kurierem na adres Spółki przy ul. Powstańców Warszawy 8W w Ząbkowicach Śląskich (57-200), w terminie do dnia 30.11.2023 r., do godz. 12:00, przy czym za termin złożenia dokumentów uznaje się dzień wpłynięcia oferty do siedziby Spółki. Termin nadania przesyłki pocztowej bądź kurierskiej nie jest terminem wpłynięcia oferty.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2023, w miejscu wskazanym do składania ofert, tj. w siedzibie EURO-PARK Ząbkowice sp. z o.o. Procedura zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową, bez udziału Oferentów.