Rada Nadzorcza Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach (ul. Powstańców Warszawy nr 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie) zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

 • za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.

i

 • za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.

 

Informacja o Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o. umożliwiająca oferentom zapoznanie się ze specyfiką, zakresem i rozmiarami prowadzonej działalności znajduje się w na stronie internetowej Spółki: epzabkowice.pl.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie następujących zadań:
 2. przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
 • za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.

i

 • za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.;
 1. sporządzenie i przekazanie pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych wskazanych w pkt 1 a.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie spółki Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy nr 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie, osobiście w godzinach od 10.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty czy kuriera (decyduje data wpływu do siedziby spółki Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o.) z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 i 2023”, w terminie do 18 stycznia 2023.
 3. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
 4. Przedstawiciel firmy audytorskiej, przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych Spółki powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz jeżeli będzie to konieczne na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia wyjaśnień i informacji;
 5. Rada Nadzorcza oczekuje przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki oraz problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdania finansowego;
 6. Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:
 7. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym), o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie całego zespołu audytowego, aktualny odpis z rejestru firm audytorskich, do którego wpisany jest Oferent lub udokumentowanie wpisu Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 8. oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania;
 9. oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 10. oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 11. cenę netto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań, w rozbiciu na cenę za badanie i pisemne sprawozdanie za rok obrotowy 2022 i 2023 oraz cenę łączną netto i brutto;
 12. cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa;
 13. wskazanie metod (w tym informację, czy badanie będzie przeprowadzane w siedzibie Spółki czy w formule online) i terminów badania sprawozdań finansowych;
 14. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 15. informacje dotyczące: pozycji na rynku, doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w okresie pięciu ostatnich lat wraz z podaniem nazwy badanych podmiotów oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań firm z branży, w której działa Spółka.
 16. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się po upływie terminu składania ofert podanej w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia.
 17. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.
 18. Wymagany termin realizacji badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem sprawozdania z badania:
 19. za rok obrotowy 2022 to dzień 28 lutego 2023 r.;
 20. za rok obrotowy 2023 to dzień 29 lutego 2024 r.
 21. Zapłata ceny za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań za lata obrotowe 2022 i 2023 nastąpi w częściach wskazanych w ofercie, właściwych dla danego badanego okresu, po sporządzeniu i przekazaniu poszczególnych pisemnych sprawozdań z badań.
 22. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 23. Przekazane oferty i załączniki do nich nie będą zwracane oferentom.